ग्रह दिग्बली,होरा बल , कालबल
1 2 शुक्र राहु3 सूर्य बुध4 5 6 7 लग्न8 बृहस्पति केतु9 शनि10 चन्द्र11 मंगल12

होरा समय आरम्भ
बुध05:46:01
चन्द्र06:46:02
शनि07:46:03
बृहस्पति08:46:04
मंगल09:46:05
सूर्य10:46:06
शुक्र11:46:07
बुध12:46:08
चन्द्र13:46:09
शनि14:46:10
बृहस्पति15:46:11
मंगल16:46:12
होरा समय आरम्भ
सूर्य17:46:13
शुक्र18:46:14
बुध19:46:15
चन्द्र20:46:16
शनि21:46:17
बृहस्पति22:46:18
मंगल23:46:19
सूर्य00:46:20
शुक्र01:46:21
बुध02:46:22
चन्द्र03:46:23
शनि04:46:24
होरा बल शनि - 60 षष्टियांश
Birth Info Change
DoB2020-08-05
ToB15:32:07
PoBIndia flag IN, Delhi
Gochar Info Change
Date2020-08-05
Time15:32:07
PlaceIndia flag IN, Delhi