जन्म नक्षत्रानुसार तारा चक्र
1 लग्न2 राहु3 चन्द्र4 5 मंगल6 सूर्य बुध शुक्र7 बृहस्पति8 शनि केतु9 10 11 12

जन्म तारा

जन्म विबरण बदले

जन्म सम्पतविपतक्षेम प्रत्यरि साधकवधमित्र अति-मित्र

अश्लेशा

चन्द्र

मघा

पूर्वाफाल्गुनी

उत्तराफाल्गुनी

हस्त

मंगल

चित्रा

सूर्य

स्वाति

विशाखा

बुध, शुक्र

अनुराधा

ज्येष्ठा

बृहस्पति

मूल

पूर्वाषाढा

शनि, केतु

उत्तराषाढा

श्रवण

धनिष्ठा

शतभिषा

पूर्वाभाद्रपद

उत्तराभाद्रपद

रेवती

अश्विनी

भरणी

कृत्तिका

रोहिणी

लग्न

मॄगशिरा

आद्रा

राहु

पुनर्वसु

पुष्य

गोचर तारा

गोचर विबरण बदले

जन्म सम्पतविपतक्षेम प्रत्यरि साधकवधमित्र अति-मित्र

अश्लेशा

चन्द्र

मघा

पूर्वाफाल्गुनी

उत्तराफाल्गुनी

हस्त

मंगल

चित्रा

सूर्य

स्वाति

विशाखा

बुध, शुक्र

अनुराधा

ज्येष्ठा

बृहस्पति

मूल

पूर्वाषाढा

शनि, केतु

उत्तराषाढा

श्रवण

धनिष्ठा

शतभिषा

पूर्वाभाद्रपद

उत्तराभाद्रपद

रेवती

अश्विनी

भरणी

कृत्तिका

रोहिणी

लग्न

मॄगशिरा

आद्रा

राहु

पुनर्वसु

पुष्य

Birth Info Change
DoB2019-10-22
ToB19:56:51
PoBIndia flag IN, Delhi
Gochar Info Change
Date2019-10-22
Time19:56:51
PlaceIndia flag IN, Delhi