जन्म नक्षत्रानुसार तारा चक्र
1 राहु2 बुध3 सूर्य4 शुक्र मंगल5 6 लग्न7 केतु8 9 चन्द्र शनि10 बृहस्पति11 12

जन्म तारा

जन्म विबरण बदले

जन्म सम्पतविपतक्षेम प्रत्यरि साधकवधमित्र अति-मित्र

उत्तराषाढा

चन्द्र

श्रवण

शनि

धनिष्ठा

बृहस्पति

शतभिषा

पूर्वाभाद्रपद

उत्तराभाद्रपद

रेवती

अश्विनी

भरणी

कृत्तिका

रोहिणी

राहु

मॄगशिरा

आद्रा

पुनर्वसु

बुध

पुष्य

सूर्य

अश्लेशा

मघा

शुक्र, मंगल

पूर्वाफाल्गुनी

उत्तराफाल्गुनी

हस्त

चित्रा

लग्न

स्वाति

विशाखा

अनुराधा

केतु

ज्येष्ठा

मूल

पूर्वाषाढा

गोचर तारा

गोचर विबरण बदले

जन्म सम्पतविपतक्षेम प्रत्यरि साधकवधमित्र अति-मित्र

उत्तराषाढा

चन्द्र

श्रवण

शनि

धनिष्ठा

बृहस्पति

शतभिषा

पूर्वाभाद्रपद

उत्तराभाद्रपद

रेवती

अश्विनी

भरणी

कृत्तिका

रोहिणी

राहु

मॄगशिरा

आद्रा

पुनर्वसु

बुध

पुष्य

सूर्य

अश्लेशा

मघा

शुक्र, मंगल

पूर्वाफाल्गुनी

उत्तराफाल्गुनी

हस्त

चित्रा

लग्न

स्वाति

विशाखा

अनुराधा

केतु

ज्येष्ठा

मूल

पूर्वाषाढा

Birth Info Change
DoB2021-07-24
ToB12:18:54
PoBIndia flag IN, Delhi
Gochar Info Change
Date2021-07-24
Time12:18:54
PlaceIndia flag IN, Delhi